particulier

Algemene voorwaarden particulier.

Algemene consumentenvoorwaarden voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door FOSAG (Ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche). Deze voorwaarden treden in werking per 1 september 2006 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40409386.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk.
1.2 Opdrachtnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig werk verricht en zich jegens de consument heeft verbonden tot het verrichtten van werk.
1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

Artikel 2 - Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijs-aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de consument. Afwijking van de bepalingen van deze voorwaarden wordt door partijen schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3 - Aanbod
3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum dertig dagen geldig.
3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.4 Het aanbod vermeldt wanneer vermoedelijk met het werk kan worden gestart en bevat zo mogelijk een aanduiding van de geschatte duur van het werk.
3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en/of in de toepasselijke prijsvormingsmethode: aanneming, richtprijs of regie.
a. Bij de prijsvormingsmethode "aanneming" komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waar-voor het werk zal worden verricht.
b. Bij de prijsvormingsmethode "richtprijs" doet de op-drachtnemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.
c. Bij de prijsvormingsmethode "regie" doet de op-drachtnemer een nauwkeurige opgave van de prijs-factoren (o.a. het uurtarief en de eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
3.7 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze voorwaarden.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door middel van een bericht van aanvaarding van het aanbod door de consument aan de opdrachtnemer.
4.2 Indien de consument zonder schriftelijke aanvaarding van het aanbod de opdrachtnemer een aanvang laat maken met het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de consument geacht het aanbod conform de offerte te hebben aanvaard.

Artikel 5 - Verplichtingen van de opdrachtnemer
5.1 De opdrachtnemer zal het overeengekomen werk goed en deugdelijk uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van het schildersbedrijf, tenzij anders overeengekomen.
5.2 De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Eventuele financiële gevolgen van onvoorziene wijzigingen in de voorschriften tussen datum van het aanbod en de datum van aanvang met de uitvoering van het werk zullen worden verrekend. Dit is echter alleen toegestaan wanneer de opdrachtnemer de consument van de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld en de consument de gelegenheid heeft gegeven in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 - Verplichtingen van de consument
6.1 De consument stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2 De consument zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

Artikel 7 - Meerwerk
In geval van door de consument gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Artikel 8 - Beëindiging van de overeenkomst
8.1 De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
8.2 Bij opzegging door de consument of indien de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst de consument is toe te rekenen, zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de opdrachtnemer van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de consument verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben gemaakt. Hierbij wordt de winst gesteld op 15%.
8.3 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegere-kend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de consument.
8.4 Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die de consument niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de directe schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw, inventaris, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
9.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van opzet, schuld of verwijtbaar handelen van de consument of binnen diens risicosfeer valt.
9.3 In geval de opdrachtnemer de consument tijdig terzake heeft gewaarschuwd en de consument desalniettemin uitvoering van werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
9.4 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in artikel 6.4 of door andere aan de consument toerekenbare omstandigheden, moet de voor de opdrachtnemer verband houdende schade en kosten door de consument worden vergoed.
9.5 De consument draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor de opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de consument hierop te wijzen.
9.6 In geval van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, is deze nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan het totale overeengekomen bedrag van de opdracht. In geval de opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 10 - Oplevering
10.1 Indien de opdrachtnemer aan de consument te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en deze het werk aanvaardt of goedkeurt, wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
10.2 Indien de consument het werk niet binnen een termijn van veertien dagen na kennisgeving als bedoeld in het eerste lid van dit artikel keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt of onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de consument geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.
10.3 De kennisgeving van de opdrachtnemer dat het werk klaar is als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan bestaan uit een schriftelijke mededeling dan wel uit het toezenden van een eindfactuur.
10.4 De consument wordt tevens geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard indien de consument het object waaraan het werk is verricht in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
10.5 Indien partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt vooraf door de opdrachtnemer aan de consument meegedeeld of het werk op deze datum klaar is om te worden opgeleverd. De consument dient op die datum het werk te keuren en aan te geven of het werk al dan niet onder voorbehoud wordt aanvaard dan wel onder aanwijzing van de gebreken wordt geweigerd.
10.6 Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk opgeleverd op of omstreeks deze datum, overeenkomstig de in dit artikel aangegeven wijze.

Artikel 11 - Zekerheid
11.1 De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.
11.2 Na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.

Artikel 12 - Betalingsverplichtingen
12.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. De consument is bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
12.2 Indien de opdrachtnemer en de consument betaling in termijnen overeengekomen zijn, is de opdrachtnemer gerechtigd bij niet tijdige betaling door de consument de werkzaamheden te onderbreken.
12.3 Indien de consument niet tijdig betaalt vanwege een klacht of vermeend gebrek, is hij slechts gerechtigd het bedrag in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte.
12.4 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd om de consument zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend.
12.5 De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de consument. Deze worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag.
12.6 Betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna komen de betalingen in mindering op de hoofdsom.

Artikel 13 - Eigendoms- en auteurrechten
13.1 De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties en dergelijke blijven zijn eigendom.
13.2 Alle gevestigde rechten met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 14 - Verjaring en verval
14.1 Een rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verloopt na twee jaar nadat de consument heeft geprotesteerd of redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn.
14.2 Elke vordering tot schadevergoeding van de consument vervalt, indien zij niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar wordt is gemaakt en indien zij niet binnen twee jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 15 - Toepasselijk recht
15.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de consument is Nederlands recht van toepassing.